فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کیسه کشیش

Toy Wood
ترکیب شیمیای :
بورسین، (یک ماده رنگی و آلکالوئیدیست که اثر گیاه را به آن نسبت میدهد) اسید بوریک، تانن، کولین (به مقدار یک درصد)، استیل کولین، تیرآمین و غیره.

گل ساعتی

ترکیب شیمیای :
سوکراز، آمیلاژ، آمیگدالاز، بتاگلوکزید (این گل را پاسیفلورآبی نیز می گویند)

گل سرخ

ترکیب شیمیای :
تانن، اسید گالیک، کوئرسیترن، یک ماده رنگی، کمی اسانس و مواد چرب.