فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کرچک

ترکیب شیمیای :
استئارین، پالمتین، ریسینولئین، اسید دی اکسی استئاریک، اسید ایزوریسی نولئیک

کوکا

ترکیب شیمیای :
کوکائین، سینامیل، ایزوکوکائین، تروپاکوکائین، تروگزیلین، اسید کوکاتانیک، اسید کلروژنیک.

کیسه کشیش

Toy Wood
ترکیب شیمیای :
بورسین، (یک ماده رنگی و آلکالوئیدیست که اثر گیاه را به آن نسبت میدهد) اسید بوریک، تانن، کولین (به مقدار یک درصد)، استیل کولین، تیرآمین و غیره.