فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کاکائو

Cacao
ترکیب شیمیای :
مواد چرب، مواد ازته، آمیدون، تئوبرومین همراه با کافئین.

کرچک

ترکیب شیمیای :
استئارین، پالمتین، ریسینولئین، اسید دی اکسی استئاریک، اسید ایزوریسی نولئیک

کوکا

ترکیب شیمیای :
کوکائین، سینامیل، ایزوکوکائین، تروپاکوکائین، تروگزیلین، اسید کوکاتانیک، اسید کلروژنیک.