فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

قهوه

ترکیب شیمیای :
آب، مواد چرب، قند، سلولز، مواد ازته، کافئین، خاکستر، تری گونل لین، اسید کوفالیک، اسید سیتریک، پکتین.

کاکائو

Cacao
ترکیب شیمیای :
مواد چرب، مواد ازته، آمیدون، تئوبرومین همراه با کافئین.

کرچک

ترکیب شیمیای :
استئارین، پالمتین، ریسینولئین، اسید دی اکسی استئاریک، اسید ایزوریسی نولئیک