فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

صمغ عربی

ترکیب شیمیای :
مواد معدنی، کمی تانن، تان نوئید، آب، آنزیمهائی از قبیل اکسید ازپراکسیداز، آمیلاز، امولسین - هیدراتهای کربن مخلوطی از آرابان Arabaneو گالاکتان و اسیدهائی از قبیل اسید آدابیک و اسید گومیک.

علف چای، هزار چشم

Plitore Ofspain
ترکیب شیمیایی:
هیپرین (ماده زردرنگی است که از گلبرگهای آن به دست می آید. هیبرسین، فیتوسترین، فلاوون، الکل سریلیک و اسیدهای اسئاریک، پالمتیک، میریستیک) این مواد در اعضای سبز گیاه وجود دارند).

علف چشمه

Water resse
ترکیب شیمیای :
ویتامین A به مقدار زیاد، ویتامین E به مقدار زیاد، ویتامین D به مقدار کمتر، ید به مقدار %5، کلسیم، آهن، منگنز، گلوکوناستورتین به فرمول O9 NS2 K H02 C51علف چشمه را به نامهای بولاغ اوتی، حب الرشاد، قرةالعین نیز می نامند.