فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شمعدانی

Geranium
ترکیب شیمیای :
ژرانیول، سیترونل لول Citroenellol، لینالول، بورنئول، ترپی نئول، مانتول، الکل فنیل اتیلیک، الکل آمیلیک و غیره.

صمغ عربی

ترکیب شیمیای :
مواد معدنی، کمی تانن، تان نوئید، آب، آنزیمهائی از قبیل اکسید ازپراکسیداز، آمیلاز، امولسین - هیدراتهای کربن مخلوطی از آرابان Arabaneو گالاکتان و اسیدهائی از قبیل اسید آدابیک و اسید گومیک.

علف چای، هزار چشم

Plitore Ofspain
ترکیب شیمیایی:
هیپرین (ماده زردرنگی است که از گلبرگهای آن به دست می آید. هیبرسین، فیتوسترین، فلاوون، الکل سریلیک و اسیدهای اسئاریک، پالمتیک، میریستیک) این مواد در اعضای سبز گیاه وجود دارند).