فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شمشاد اناری

ترکیب شیمیای :
بوکسین، پارابوکسین، بوکسی نیدین، پارابوکسی نیدین، مواد رزینی، پکتیکی، صمغ، اسانس و غیره.

شمعدانی

Geranium
ترکیب شیمیای :
ژرانیول، سیترونل لول Citroenellol، لینالول، بورنئول، ترپی نئول، مانتول، الکل فنیل اتیلیک، الکل آمیلیک و غیره.

صمغ عربی

ترکیب شیمیای :
مواد معدنی، کمی تانن، تان نوئید، آب، آنزیمهائی از قبیل اکسید ازپراکسیداز، آمیلاز، امولسین - هیدراتهای کربن مخلوطی از آرابان Arabaneو گالاکتان و اسیدهائی از قبیل اسید آدابیک و اسید گومیک.