فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شقایق - رآدین

Rodoppy
ترکیب شیمیای :
اسید رآدیک، اسید پاپاوریک، اسید مکونیک، قند و صمغ، موسیلاژ و دو ماده رنگی.

شمشاد اناری

ترکیب شیمیای :
بوکسین، پارابوکسین، بوکسی نیدین، پارابوکسی نیدین، مواد رزینی، پکتیکی، صمغ، اسانس و غیره.

شمعدانی

Geranium
ترکیب شیمیای :
ژرانیول، سیترونل لول Citroenellol، لینالول، بورنئول، ترپی نئول، مانتول، الکل فنیل اتیلیک، الکل آمیلیک و غیره.