فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سیاه دانه

Blackcumin
ترکیب شیمیای :
ماده روغنی، اسانس، قندهای مختلف، یک ماده تلخ به نام نیژل لین، ملانتین، دکلونیدین، کانسولیدین، دکلوسین، دلکونین.

شقایق - رآدین

Rodoppy
ترکیب شیمیای :
اسید رآدیک، اسید پاپاوریک، اسید مکونیک، قند و صمغ، موسیلاژ و دو ماده رنگی.

شمشاد اناری

ترکیب شیمیای :
بوکسین، پارابوکسین، بوکسی نیدین، پارابوکسی نیدین، مواد رزینی، پکتیکی، صمغ، اسانس و غیره.