فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زیره سیاه

Caraway
ترکیب شیمیایی:
تانن، روغن سبز رنگ، مواد ازته (موسیلاژ) موم، مواد رزینی، قندهای مختلف، اسانسی از قبیل کارون (Carvone) دی هیدروکارول.

سداب

Rue
ترکیب شیمیایی:
روتین، که در طب جدید مخلوطی با ویتامین ث و کا تهیه کرده اند که ضد خونریزی قوی است. از هیدرولیز دو ملکول قند (گلوکز و رامنوز) و کوئرسیتین حاصل می شود و دارای اسانسی است به نام اسانس رو که بیشتر آن را ماده ای بنام متیل تونن ستن تشکیل می دهد.

سرو کوهی یا ابهل

Evirgreen Cypress
ترکیب شیمیای :
اسانسی از کامفن، سینن، کادی نن، سیل وسترون Sylvestreneو نوعی کامفر مشابه سدرول تریپنول و الکلی با بوی مطبوع و تانن (شبیه تانن هاماملیس) و انواع الکلها.