فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زیتون

Olive
ترکیب شیمیایی:
گلوکزید به نام الئوروپوزید Oleoroposideمواد قندی، موادی تلخ، مواد رزینی، موم، کلروفیل، تانن، اسیدگالیک، مانیت.

زیره سبز

Cumin
ترکیب شیمیای :
تانن، روغن، رزین، الورون، اسانسی بنام کومینول، موادی از قبیل سیمن، الکل کومینیک، فلاندرن، کارون.

زیره سیاه

Caraway
ترکیب شیمیایی:
تانن، روغن سبز رنگ، مواد ازته (موسیلاژ) موم، مواد رزینی، قندهای مختلف، اسانسی از قبیل کارون (Carvone) دی هیدروکارول.