فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زنجبیل

Ginger
ترکیب شیمیای :
(1) ستن به نام زین ژورن zingeron با طعم سوزاننده
(2) یک ماده فنلی به نام زین ژورل با طعم سوزاننده
(3) رزین
(4) اسانس با بوی کافوری مرکب از کامفن و فلاندرن.

زنیان یا نانخواه

ترکیب شیمیای :
تیمول، سیمن، آلفاپینن، دیپانتن، گاماترپی نن، کاراکرول.

زیتون

Olive
ترکیب شیمیایی:
گلوکزید به نام الئوروپوزید Oleoroposideمواد قندی، موادی تلخ، مواد رزینی، موم، کلروفیل، تانن، اسیدگالیک، مانیت.