فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زعفران

Saffrun
ترکیب شیمیای :
(1) اسانس بیرنگ که بوی مطبوع زعفران مربوط به آن است این ماده اثر بر روی اعصاب سطحی بدن دارد.
(2) کروسین که ماده رنگی زعفران را تشکیل می دهد.
(3) هتروزید تلخی بنام پیکروکروسین به فرمول C61 H62 O7این ماده تلخ هضم غذا را تسهیل می کند.
(4) پیکروکروستین
(5) املاح معدنی، مواد چرب، لعاب

زنجبیل

Ginger
ترکیب شیمیای :
(1) ستن به نام زین ژورن zingeron با طعم سوزاننده
(2) یک ماده فنلی به نام زین ژورل با طعم سوزاننده
(3) رزین
(4) اسانس با بوی کافوری مرکب از کامفن و فلاندرن.

زنیان یا نانخواه

ترکیب شیمیای :
تیمول، سیمن، آلفاپینن، دیپانتن، گاماترپی نن، کاراکرول.