فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زرد چوبه

ترکیبات شیمیایی:
(1) نوعی الکل بنام تورمرول (Turmerol) به فرمول O H82 C91
(2) ستونی بنام
(3) اسانسی مرکب از اسیدهای والرینیک و کاپ روئیک مخصوصاً فلاندرون راست بر به مقدار یک درصد و سابی نن، سینونل، بورنئول.

زعفران

Saffrun
ترکیب شیمیای :
(1) اسانس بیرنگ که بوی مطبوع زعفران مربوط به آن است این ماده اثر بر روی اعصاب سطحی بدن دارد.
(2) کروسین که ماده رنگی زعفران را تشکیل می دهد.
(3) هتروزید تلخی بنام پیکروکروسین به فرمول C61 H62 O7این ماده تلخ هضم غذا را تسهیل می کند.
(4) پیکروکروستین
(5) املاح معدنی، مواد چرب، لعاب

زنجبیل

Ginger
ترکیب شیمیای :
(1) ستن به نام زین ژورن zingeron با طعم سوزاننده
(2) یک ماده فنلی به نام زین ژورل با طعم سوزاننده
(3) رزین
(4) اسانس با بوی کافوری مرکب از کامفن و فلاندرن.