فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دم اسب

ترکیب شیمیای :
(1) املاح آلومینیوم و پتاسیم
(2) اسید سیلیسیک، اکسالیک، مالیک و آکونی تیک (به حالت ساده یا ترکیب)
(3) یک ماده تلخ، یک ماده رزینی، مواد چرب
(4) نوعی ساپونین بنام اکوئی ستین که بر اثر تجزیه تبدیل می شود به فروکتوز اکوئی ستوژین
(5) خاکستر آن دارای مقدار زیادی سیلیس می باشد.

رازیانه رومی

Rumia Aniss
ترکیب شیمیای :
قند، صمغ، ماده روغنی و از همه مهمتر 5/1 تا 5/3 درصد اسانس انیس. این اسانس از تقطیر دانه رازیانه به کمک بخار آب به دست می آید. ترکیب شیمیایی اسانس عبارتست از: آنتول 80 تا 90 درصد (این ماده در رازیانه و ترخون هم وجود دارد) استراگول 10 درصد، متیل کاویاکول، اسید آنیزیک، استن آنزیک، سیمن و غیره.

زرد چوبه

ترکیبات شیمیایی:
(1) نوعی الکل بنام تورمرول (Turmerol) به فرمول O H82 C91
(2) ستونی بنام
(3) اسانسی مرکب از اسیدهای والرینیک و کاپ روئیک مخصوصاً فلاندرون راست بر به مقدار یک درصد و سابی نن، سینونل، بورنئول.