فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درخت عرعر

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی پوست درخت عرعر دانشمندان مواد زیر را به دست آورده اند:
1 - آلانتین 2 - ساپونین

دم اسب

ترکیب شیمیای :
(1) املاح آلومینیوم و پتاسیم
(2) اسید سیلیسیک، اکسالیک، مالیک و آکونی تیک (به حالت ساده یا ترکیب)
(3) یک ماده تلخ، یک ماده رزینی، مواد چرب
(4) نوعی ساپونین بنام اکوئی ستین که بر اثر تجزیه تبدیل می شود به فروکتوز اکوئی ستوژین
(5) خاکستر آن دارای مقدار زیادی سیلیس می باشد.

رازیانه رومی

Rumia Aniss
ترکیب شیمیای :
قند، صمغ، ماده روغنی و از همه مهمتر 5/1 تا 5/3 درصد اسانس انیس. این اسانس از تقطیر دانه رازیانه به کمک بخار آب به دست می آید. ترکیب شیمیایی اسانس عبارتست از: آنتول 80 تا 90 درصد (این ماده در رازیانه و ترخون هم وجود دارد) استراگول 10 درصد، متیل کاویاکول، اسید آنیزیک، استن آنزیک، سیمن و غیره.