فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ختمی

Marshmallow
ترکیب شیمیای :
تمام قستمهای گیاه دارای لعاب فراوان است. منتهی برگ ختمی علاوه بر لعاب (موسیلاژ) دارای مقداری اسانس و یک اسید فرار می باشد. گل ختمی، علاوه بر لعاب و اسانس مقداری هم مواد قندی دارد. بطور کلی از تجزیه شیمیایی ریشه ختمی مواد مهم زیر را به دست آورده اند:
(1) لعاب، مواد پکتیک، آمیدون (نشاسته)، ساکارز، ماده روغنی، قند تبدیل یافته، تانن، آسپاراژین تبائین، آلبومین، لیستین، اسید مالیک، نوعی آنزیم یک ماده معطر فرار، مواد معدنی و فسفات.

درخت عرعر

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی پوست درخت عرعر دانشمندان مواد زیر را به دست آورده اند:
1 - آلانتین 2 - ساپونین

دم اسب

ترکیب شیمیای :
(1) املاح آلومینیوم و پتاسیم
(2) اسید سیلیسیک، اکسالیک، مالیک و آکونی تیک (به حالت ساده یا ترکیب)
(3) یک ماده تلخ، یک ماده رزینی، مواد چرب
(4) نوعی ساپونین بنام اکوئی ستین که بر اثر تجزیه تبدیل می شود به فروکتوز اکوئی ستوژین
(5) خاکستر آن دارای مقدار زیادی سیلیس می باشد.