فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خردل سفید

whit mustard
ترکیب شیمیای :
از تجزیه شیمیایی دانه خردل سفید مواد زیر به دست آورده اند:
(1) روغن 25 تا 35 درصد (2) لعاب 25 درصد (3) میروزین 4 تا 5 درصد (4) سینال بین 2 درصد.

خردل سیاه

black mustard
ترکیب شیمیای :
از تجزیه شیمیایی دانه خردل سیاه مواد زیر به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسیلاژ) 20 درصد (2) روغن خردل سیاه 24 تا 33 درصد (که برای مصارف صنعتی و تهیه صابون بکار می رود) (3) اسید میرونیک (به فرمول S2 NO2 H71 c01اسید سیناپولیک سوفاسیانات سیناپین (4) مپرونات پتاسیم (سینگرین) (5) آنزیمهای مختلف از جمله میروزین. سینگرین تحت اثر میروزین و در مجاورت آب، هیدرولیز شده موادی نظیر گلوکز، سولفات اسید دوپتاسیم و اسانس خردل ایجاد می کند.

ختمی

Marshmallow
ترکیب شیمیای :
تمام قستمهای گیاه دارای لعاب فراوان است. منتهی برگ ختمی علاوه بر لعاب (موسیلاژ) دارای مقداری اسانس و یک اسید فرار می باشد. گل ختمی، علاوه بر لعاب و اسانس مقداری هم مواد قندی دارد. بطور کلی از تجزیه شیمیایی ریشه ختمی مواد مهم زیر را به دست آورده اند:
(1) لعاب، مواد پکتیک، آمیدون (نشاسته)، ساکارز، ماده روغنی، قند تبدیل یافته، تانن، آسپاراژین تبائین، آلبومین، لیستین، اسید مالیک، نوعی آنزیم یک ماده معطر فرار، مواد معدنی و فسفات.