فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

حنا

henna
ترکیب شیمایی:
اگر چه هنوز بطور کامل ترکیب شیمیایی حنا معلوم نشده است ولی تاکنون از تجزیه شیمیایی برگ حنا مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) تانن 7 تا 8 درصد (2) مواد چرب 6 درصد (3) مواد رزینی 2 تا 3 درصد (4) اسانس 20/1 درصد (5) ماده رنگی قابل تبلور.
(قابل ذکر است که بررسی های جدید ترکیب شیمیایی حنا در کتاب همیشه لاغر باشید از همین مؤلف بیان شده است).

خردل سفید

whit mustard
ترکیب شیمیای :
از تجزیه شیمیایی دانه خردل سفید مواد زیر به دست آورده اند:
(1) روغن 25 تا 35 درصد (2) لعاب 25 درصد (3) میروزین 4 تا 5 درصد (4) سینال بین 2 درصد.

خردل سیاه

black mustard
ترکیب شیمیای :
از تجزیه شیمیایی دانه خردل سیاه مواد زیر به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسیلاژ) 20 درصد (2) روغن خردل سیاه 24 تا 33 درصد (که برای مصارف صنعتی و تهیه صابون بکار می رود) (3) اسید میرونیک (به فرمول S2 NO2 H71 c01اسید سیناپولیک سوفاسیانات سیناپین (4) مپرونات پتاسیم (سینگرین) (5) آنزیمهای مختلف از جمله میروزین. سینگرین تحت اثر میروزین و در مجاورت آب، هیدرولیز شده موادی نظیر گلوکز، سولفات اسید دوپتاسیم و اسانس خردل ایجاد می کند.