فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ثعلب

ترکیب شیمیائی:
از ترکیب شیمیایی غده زیر زمینی ثعلب مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) ماده لعابی 50 درصد
(2) آمیدون تغییر شکل یافته 27 درصد
(3) مواد پروئینی 5 درصد
(4) قند 5 درصد
(5) املاح معدنی به صورت کلرور سدیم، فسفات کلسیم و کمی اسانس

چای

ترکیب شیمیایی:
چای نواحی مختلف ترکیب متغیر و متفاوتی دارند ولی بطور متوسط از تجزیه چای مواد زیر را به دست آورده اند:
1 - مواد ازته 25/23 تا 40/27 درصد
2 - مواد چرب 28 تا 40/27 درصد
3 - آب 5/8 تا 75/10 درصد
4 - تانن اسید تانیک 15/5 تا 65/15 درصد (طعم تلخ چای مربوط به این ماده است).
5 - کافئین (تئین) 10/1 تا 60/3 درصد
6 - عطر چای بنام تئون 0 تا 68 درصد
7 - اسید اکسالیک 33/1 تا 75/3 درصد
8 - مشتقات کسانتیک (تئوفیلین و تئوبرومین)
9 - املاح معدنی (فسفاتها، اکسالاتها، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، منگنز).
در چای ریبوفلاوین و اسید نیکوتی نیک و اسید پانتوتنیک و اسید مالیک گزانتین یافت می شود.

حنا

henna
ترکیب شیمایی:
اگر چه هنوز بطور کامل ترکیب شیمیایی حنا معلوم نشده است ولی تاکنون از تجزیه شیمیایی برگ حنا مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) تانن 7 تا 8 درصد (2) مواد چرب 6 درصد (3) مواد رزینی 2 تا 3 درصد (4) اسانس 20/1 درصد (5) ماده رنگی قابل تبلور.
(قابل ذکر است که بررسی های جدید ترکیب شیمیایی حنا در کتاب همیشه لاغر باشید از همین مؤلف بیان شده است).