فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تمرهندی

Tamarind Tree
ترکیب شیمیایی:
دانشمندان از تجزیه شیمیایی قسمت گوشتدار میوه هندی مواد زیر را به دست آورده اند.
(1) اسید سیتریک (2) اسید مالیک (3) تارترات اسید پتاسیم (4) گلوکز (5) پکتین (6) ماده ای نامعلوم با اثر مسهلی.

تیول (زیرفون)

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی گل تیول یا زیرفون مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) قند (2) لعاب (موسیلاژ) (3) تانن (4) اسانسی که بر اثر تقطیر با آب آن به دست می آید این اسانس حاوی ماده ای به نام فارنسول می باشد.

ثعلب

ترکیب شیمیائی:
از ترکیب شیمیایی غده زیر زمینی ثعلب مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) ماده لعابی 50 درصد
(2) آمیدون تغییر شکل یافته 27 درصد
(3) مواد پروئینی 5 درصد
(4) قند 5 درصد
(5) املاح معدنی به صورت کلرور سدیم، فسفات کلسیم و کمی اسانس