فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پرسیاوشان Hain

Venuss
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی پرسیاوش مواد زیر را به دست آورده اند:
1- یک ماده تلخ به نام کاپیلارین
2- لعاب، قند، تانن
3- اسید گالیک و کمی اسانس

ترنجبین sarum

manne of Hady
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی ترنجبین، دانشمندان قدیم، قندی به نام مله زیتوز پیدا کرده اند ولی بررسیهای جدید که توسط ابرت در سال 1908 و دکتر صادق مقدم به سال 1930 در پاریس به عمل آورده اند ماده قندی ترنجبین را ساکارز نام برده اند.

تمرهندی

Tamarind Tree
ترکیب شیمیایی:
دانشمندان از تجزیه شیمیایی قسمت گوشتدار میوه هندی مواد زیر را به دست آورده اند.
(1) اسید سیتریک (2) اسید مالیک (3) تارترات اسید پتاسیم (4) گلوکز (5) پکتین (6) ماده ای نامعلوم با اثر مسهلی.