فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پای خر Foot

Ass,s
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی گل این گیاه مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) فارادیول (2) فیتوسترین (3) اسیدوینیک (4) اسیدگالیک (5) لعاب، تانن پنتوز، گالاکتوز.

پرسیاوشان Hain

Venuss
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی پرسیاوش مواد زیر را به دست آورده اند:
1- یک ماده تلخ به نام کاپیلارین
2- لعاب، قند، تانن
3- اسید گالیک و کمی اسانس

ترنجبین sarum

manne of Hady
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی ترنجبین، دانشمندان قدیم، قندی به نام مله زیتوز پیدا کرده اند ولی بررسیهای جدید که توسط ابرت در سال 1908 و دکتر صادق مقدم به سال 1930 در پاریس به عمل آورده اند ماده قندی ترنجبین را ساکارز نام برده اند.