فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بادیان

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی دانه بادیان علاوه بر قند و لعاب (موسیلاژ) اسانسی به مقدار 4 تا 5 درصد پیدا کرده اند و همین اسانس ماده مؤثر بادیانست که خواص شفابخش دارد.
اسانس بادیان خود از مواد زیر ترکیب یافته است.
آنتول (80 تا 90 درصد اسانس) ترپن ها، سزکوئی ترین، ترپینول، کاردی نن، استراگول، سافرول، بیزابولن، آلفافلاندورن، آلفادیپانتن، لیمونن چپ گرد.

بنفشه

ترکیب شیمیایی:
تاکنون از تجزیه شیمیایی بنفشه مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسیلاژ) (2) ماده آبی رنگ که به زودی فاسد می شود (3) ویولین که ماده ایست با اثری شبیه امتین (4) مقدار کمی اسانس با بوی مطبوع

به لیمو یا ورون

ترکیب شیمیایی:
ماده مؤثر برگ به لیمو اسانس آنست که خود مرکب از سیترال، لیمونن، ژرانیول می باشد.