فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بادرنجویه

Melissa
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی بادرنجویه یا ملیس مواد زیر را به دست آورده اند:
1- کامفر (محرک مغز، مقوی قلب، ضدعفونی کننده است)
2- قندهای مختلف، مواد رزینی، مواد پکتینی، تانن و یک ماده تلخ.
3- اسانس ملیس که خود شامل سیترال، سیترونل لال، ژرانیول، لینالول می باشد.

بادیان

ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی دانه بادیان علاوه بر قند و لعاب (موسیلاژ) اسانسی به مقدار 4 تا 5 درصد پیدا کرده اند و همین اسانس ماده مؤثر بادیانست که خواص شفابخش دارد.
اسانس بادیان خود از مواد زیر ترکیب یافته است.
آنتول (80 تا 90 درصد اسانس) ترپن ها، سزکوئی ترین، ترپینول، کاردی نن، استراگول، سافرول، بیزابولن، آلفافلاندورن، آلفادیپانتن، لیمونن چپ گرد.

بنفشه

ترکیب شیمیایی:
تاکنون از تجزیه شیمیایی بنفشه مواد زیر را به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسیلاژ) (2) ماده آبی رنگ که به زودی فاسد می شود (3) ویولین که ماده ایست با اثری شبیه امتین (4) مقدار کمی اسانس با بوی مطبوع