فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اقاقیا، دانه

ترکیب شیمیایی
دانه اقاقیا دارای یک ماده روغنی (به مقدار 31 درصد) توأم با مواد تلخ است ولی امروزه موفق شده اند که ماده تلخ آن را جدا نموده و از دانه اقاقیا نوعی آرد تهیه نمایند که به آرد گندم برای پختن نان افزوده می شود.
بطور کلی تمام قسمتهای درخت اقاقیا دارای مواد زیر است.
صمغهائی شبیه صمغ عربی، کاروتین، فسفات کلسیم، یک گلوکزید بنام روبی نین یک ماده سمی به نام روبین، تانن به صورت گلیوکوتان نوئیدها و بالاخره یک ماده رنگی است که در دباغی بجای مازو از آن استفاده می شود.

اکالیپتوس

ترکیب شیمیائی:
تانن، یک ماده تلخ، مواد رزینی مختلف، اسانس اکالیپتول که ماده مؤثر برگ اکالیپتوس می باشد و خود حاوی مواد زیر است.
اکالیپتول به فرمول O H81 C01 ماده اصلی اسانس اکالیپتول می باشد و از آن استخراج می شود و بوئی شبیه بوی مخلوط کافور و نعناع دارد، دیگر از موادیکه در اسانس اکالیپتوس وجود دارند عبارتند از آلدئید والریک، آلدئیک بوتیرک، پینوکارنوئل، اودسمول، الکل اتیلیک، استات دامیل، پینن کامفن، فنن (Fenene)

بادرنجویه

Melissa
ترکیب شیمیایی:
از تجزیه شیمیایی بادرنجویه یا ملیس مواد زیر را به دست آورده اند:
1- کامفر (محرک مغز، مقوی قلب، ضدعفونی کننده است)
2- قندهای مختلف، مواد رزینی، مواد پکتینی، تانن و یک ماده تلخ.
3- اسانس ملیس که خود شامل سیترال، سیترونل لال، ژرانیول، لینالول می باشد.