فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اسطوخدوس:

ترکیب شیمیایی:
ماده مؤثره اسطوخدوس آن است که با بوئی شبیه کامفر و نعناع، خود شامل یک سینوئل و یک الکل می باشد.

اسفند

harumel
در اسفند مواد زیر موجود است.
1- هارمین به فرمول C31 H11 N2O
2- هارملین به فرمول C31 H21 N2O
3- هارمول به فرمول c21 H21 N2O
4- پگانین (وازی سین)

اقاقیا، دانه

ترکیب شیمیایی
دانه اقاقیا دارای یک ماده روغنی (به مقدار 31 درصد) توأم با مواد تلخ است ولی امروزه موفق شده اند که ماده تلخ آن را جدا نموده و از دانه اقاقیا نوعی آرد تهیه نمایند که به آرد گندم برای پختن نان افزوده می شود.
بطور کلی تمام قسمتهای درخت اقاقیا دارای مواد زیر است.
صمغهائی شبیه صمغ عربی، کاروتین، فسفات کلسیم، یک گلوکزید بنام روبی نین یک ماده سمی به نام روبین، تانن به صورت گلیوکوتان نوئیدها و بالاخره یک ماده رنگی است که در دباغی بجای مازو از آن استفاده می شود.