فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ترک خوردگی دست ها

این بیماری در اثر تماس دستها با مایعات تمیز کننده به وجود می آید، برای بهبودی دست ها، باید از تماس دستها با مایعات تمیز کننده خودداری شود بعضی ها اظهار می دارند که تماس را با مایعات تمیز کننده قطع کرده اند اما هنوز بیماری موجود است، غافل از اینکه همه آنها با همین دستهای مریض سر خود را در حمام می شویند، که این هم یک نوع تماس با مایعات مثل شامپو، صابون و غیره است در پایان متذکر می شود که تا تماس قطع نشود بهبودی حاصل نخواهد شد.
نسخه :
پیه مرغ 25 گرم
مغز ساق قلم گاو 10 گرم
موم 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مغز تخم کدو 20 گرم
گل خطمی 5 گرم
همه را نرم سائیده و بیخته دوباره بسایند که خیلی نرم شود این پودرها را به روغنهای نسخه اضافه کرده روزانه بمالند (بهتر است این دارو در یخچال نگهداری شود) پس از آن دست ها را با جوشانده گل بنفشه، گل خطمی، و آویشن شیرازی و گل پنیرک بشویند.

نسخه دیگر برای حساسیت دستها

مغزساق قلم گاو 1 عدد
پیه مرغ 20 گرم
موم 5 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
کتیرا 5 گرم
مغز تخمه کدوی خام 20 گرم
این دارو را درهم آمیخته روی آتش ملایمی گذارده سپس داروهای دیگر را نرم کوبیده به روغنهای فوق اضافه کرده بمالند.

نسخه ساده و خیلی مؤثر برای حساسیت دستها

کتیرا 5 گرم
نرم کوبیده در 50 گرم گلیسیرین ریخته شبها به دست ها بمالند.