فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر که برای کچلی هم مؤثر است

شستن سر با آب برگ چغندر و گل خطمی و سرکه اگر به آنها کوبیده گل ارمنی اضافه شود بهتر است.

ترک خوردگی پوست

ملینات و نرم کننده های پوستی چون موم و روغن ها، روغن بادام، روغن کنجد، پیه مرغ و مرغابی مفید است اگر ترک خوردگی در صورت باشد از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
پیه مرغ 20 گرم
نشاسته 10 گرم
کتیرا 5 گرم
آرد نخود 5 گرم
لعاب به دانه 5 گرم
داروها را نرم کوبیده، موم را قبلاً در روغن گل حل کرده سپس همه را با روغن گل مرهم ساخته بمالند پس با آب گرم بشویند.
اگر ترک خوردگی در لبها باشد روغن گل، پیه بز، پیه مرغ، سقز همه را ضماد ساخته بمالند و اگر در دستها باشد روغن کنجد را با پیه مرغ مرهم ساخته بمالند اگر ترک خوردگیها در پا باشد بلا در 5 گرم نرم کوبیده در روغن کنجد حل کرده 5 گرم موم به آن اضافه نموده تا مرهم شود، اگر ترک خوردگی ها در عمق پوست فرو رفته باشد، مردار سنگ 5 گرم در نصف استکان روغن زیتون جوشانده قبلاً زخم را با آب شلغم یا چغندر بشویند، بعداً روغن بمالند.

ترک خوردگی دست ها

این بیماری در اثر تماس دستها با مایعات تمیز کننده به وجود می آید، برای بهبودی دست ها، باید از تماس دستها با مایعات تمیز کننده خودداری شود بعضی ها اظهار می دارند که تماس را با مایعات تمیز کننده قطع کرده اند اما هنوز بیماری موجود است، غافل از اینکه همه آنها با همین دستهای مریض سر خود را در حمام می شویند، که این هم یک نوع تماس با مایعات مثل شامپو، صابون و غیره است در پایان متذکر می شود که تا تماس قطع نشود بهبودی حاصل نخواهد شد.
نسخه :
پیه مرغ 25 گرم
مغز ساق قلم گاو 10 گرم
موم 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مغز تخم کدو 20 گرم
گل خطمی 5 گرم
همه را نرم سائیده و بیخته دوباره بسایند که خیلی نرم شود این پودرها را به روغنهای نسخه اضافه کرده روزانه بمالند (بهتر است این دارو در یخچال نگهداری شود) پس از آن دست ها را با جوشانده گل بنفشه، گل خطمی، و آویشن شیرازی و گل پنیرک بشویند.