فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای شوره سر

پوست بید - پوست انار، و پوست پرتقال، از هر کدام مقداری کافی تهیه کرده نیم کوب کرده به اندازه لازم از آنها را جوشانده آب آنها را با روغن کرچک مخلوط کرده بمالند.

نسخه دیگر که برای کچلی هم مؤثر است

شستن سر با آب برگ چغندر و گل خطمی و سرکه اگر به آنها کوبیده گل ارمنی اضافه شود بهتر است.

ترک خوردگی پوست

ملینات و نرم کننده های پوستی چون موم و روغن ها، روغن بادام، روغن کنجد، پیه مرغ و مرغابی مفید است اگر ترک خوردگی در صورت باشد از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
پیه مرغ 20 گرم
نشاسته 10 گرم
کتیرا 5 گرم
آرد نخود 5 گرم
لعاب به دانه 5 گرم
داروها را نرم کوبیده، موم را قبلاً در روغن گل حل کرده سپس همه را با روغن گل مرهم ساخته بمالند پس با آب گرم بشویند.
اگر ترک خوردگی در لبها باشد روغن گل، پیه بز، پیه مرغ، سقز همه را ضماد ساخته بمالند و اگر در دستها باشد روغن کنجد را با پیه مرغ مرهم ساخته بمالند اگر ترک خوردگیها در پا باشد بلا در 5 گرم نرم کوبیده در روغن کنجد حل کرده 5 گرم موم به آن اضافه نموده تا مرهم شود، اگر ترک خوردگی ها در عمق پوست فرو رفته باشد، مردار سنگ 5 گرم در نصف استکان روغن زیتون جوشانده قبلاً زخم را با آب شلغم یا چغندر بشویند، بعداً روغن بمالند.