فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شوره سر و پوسته شدن آن

معتقدند که بیشتر در مزاجهای گرم پیدا می شود، درمان اینگونه شوره ها اگر تازه شروع شده باشد با چرب کردن از روغن بنفشه و کدو و مالیدن بوره و آب چغندر یا آرد نخود، گل خطمی و سرکه یا آرد گرسنه و نخود و باقلای مصری و لعاب اسپرزه یا با آرد باقلا، سبوس و تخم خربزه سر را بشویند اگر سر مبتلا به شوره و پوسته ریزی کهنه و مزمن باشد بایستی بدن را از املاح و اشیاء پاک کرده سپس به درمان مبادرت ورزند، پس از تنقیه و پاک کردن بدن از اضافات، موها را کوتاه کرده با آرد نخود، شنبلیله، بوره، خردل و سرکه سر را خوب بشویند (اول بایستی داروها مدتی روی سر قرار گیرد بعداً شسته شود) و پس از آن، روغن بنفشه و کتیرا و گل خطمی را مخلوط کرده به سر بمالند کتیرا را نرم کوبیده در روغن حل کرده سپس خطمی را جوشانده آب آن را بر روغن ضماد نموده کمی گرم کنند و بمالند مالیدن ضماد سرکه یا سفیده تخم مرغ و روغن شنبلیله مفید است بعداً با جوشانده آب چغندر یا آب سبوس سر را بشویند و با آب شنبلیله یا آب ترب سر را ماساژ دهند یا اسپرزه را به سرکه جوشانده به سر بیندازند (ضماد کنند) چند روزی سر را با آب کندر بشویند آب نخود و سرکه بمالند سر را با جوشانده گل پنیرک، آب چغندر، تخم ترشک، ریشه شیرین بیان بوره بشویند مرتباً موی سر را کوتاه نگاه دارند سفال تنور را نرم کوبیده با سرکه بمالند و با آب جوشانده شاه تره سر را بشویند.
بوره را با گل بومادران و شنبلیله جوشانده بمالند.
جوشانده گل گندم و آب برگ چغندر یا باقلا و نخود را در آب برگ چغندر جوشانده و یا گل خطمی با سبوس یا برگ کنجد یا برگ چغندر یا گل گندم را نرم کوبیده (10 گرم) با بوره و گورد از هر کدام 20 گرم موم 5 گرم همه را نرم کوبیده در روغن گل حل کرده بمالند.

نسخه برای شوره سر

پوست بید - پوست انار، و پوست پرتقال، از هر کدام مقداری کافی تهیه کرده نیم کوب کرده به اندازه لازم از آنها را جوشانده آب آنها را با روغن کرچک مخلوط کرده بمالند.

نسخه دیگر که برای کچلی هم مؤثر است

شستن سر با آب برگ چغندر و گل خطمی و سرکه اگر به آنها کوبیده گل ارمنی اضافه شود بهتر است.