فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروی مقوی و مؤثر بر سفید شدن بی موقع مو

زنجبیل 5 گرم
فلفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
هلیله 5 گرم
شیطرج 5 گرم
تخم بابونه 5 گرم
زراوند گرد 5 گرم
ثعلب 10 گرم
مغز میوه کاج 10 گرم
بابونه 5 گرم
نارجیل 20 گرم
مویز بی دانه 1 کیلو
عسل 1 کیلو
داروها را نرم کوبیده با مویز و عسل با هم آمیخته روزی سه مرتبه به اندازه یک بادام میل نمایند.
معجون فوق که به معجون فلاسفه معروف است برای بیماریهای رطوبتی و تقویت مغز و فالج، فراموشی، بول، دردپشت، درد مفاصل، ضد قولنج های شکمی، ضد سنگ کلیه، ضد تقطیرالبول و مؤثر بر سنگینی زبان و نافع برای هوش و حفظ و فکر، مزید عقل و مشهی و قاطع بلغم و سفت کننده و نیرو دهنده عضلانی و زیباکننده رنگ رخسار، خوشبو کننده دهان خواهد بود باید توجه داشت که این نسخه برای کسانی که دارای مزاج گرم می باشند زیان آور است و اگر لازم شود مصرف نمایند بایستی با آن شیر تازه و سکنجبین مصرف کنند.

شوره سر و پوسته شدن آن

معتقدند که بیشتر در مزاجهای گرم پیدا می شود، درمان اینگونه شوره ها اگر تازه شروع شده باشد با چرب کردن از روغن بنفشه و کدو و مالیدن بوره و آب چغندر یا آرد نخود، گل خطمی و سرکه یا آرد گرسنه و نخود و باقلای مصری و لعاب اسپرزه یا با آرد باقلا، سبوس و تخم خربزه سر را بشویند اگر سر مبتلا به شوره و پوسته ریزی کهنه و مزمن باشد بایستی بدن را از املاح و اشیاء پاک کرده سپس به درمان مبادرت ورزند، پس از تنقیه و پاک کردن بدن از اضافات، موها را کوتاه کرده با آرد نخود، شنبلیله، بوره، خردل و سرکه سر را خوب بشویند (اول بایستی داروها مدتی روی سر قرار گیرد بعداً شسته شود) و پس از آن، روغن بنفشه و کتیرا و گل خطمی را مخلوط کرده به سر بمالند کتیرا را نرم کوبیده در روغن حل کرده سپس خطمی را جوشانده آب آن را بر روغن ضماد نموده کمی گرم کنند و بمالند مالیدن ضماد سرکه یا سفیده تخم مرغ و روغن شنبلیله مفید است بعداً با جوشانده آب چغندر یا آب سبوس سر را بشویند و با آب شنبلیله یا آب ترب سر را ماساژ دهند یا اسپرزه را به سرکه جوشانده به سر بیندازند (ضماد کنند) چند روزی سر را با آب کندر بشویند آب نخود و سرکه بمالند سر را با جوشانده گل پنیرک، آب چغندر، تخم ترشک، ریشه شیرین بیان بوره بشویند مرتباً موی سر را کوتاه نگاه دارند سفال تنور را نرم کوبیده با سرکه بمالند و با آب جوشانده شاه تره سر را بشویند.
بوره را با گل بومادران و شنبلیله جوشانده بمالند.
جوشانده گل گندم و آب برگ چغندر یا باقلا و نخود را در آب برگ چغندر جوشانده و یا گل خطمی با سبوس یا برگ کنجد یا برگ چغندر یا گل گندم را نرم کوبیده (10 گرم) با بوره و گورد از هر کدام 20 گرم موم 5 گرم همه را نرم کوبیده در روغن گل حل کرده بمالند.

نسخه برای شوره سر

پوست بید - پوست انار، و پوست پرتقال، از هر کدام مقداری کافی تهیه کرده نیم کوب کرده به اندازه لازم از آنها را جوشانده آب آنها را با روغن کرچک مخلوط کرده بمالند.