فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای سرخ شدن رنگ مو

موها را بایستی با جوشانده سعد و کندر بشویند یا شوره 20 گرم، مرمکی 10 گرم، باقلای مصری 10 گرم با آب خاکستر چوب رزیا با جوشانده آب کندر آمیخته بمالند. بنابر اهمیت این موضوع دوباره درباره آن اشارتی می شود.

سفید شدن مو

معتقدند که در غیر زمان سفید شدن آن و به اصطلاح در سنین جوانی به علت ضعف و کمبود حرارت غریزی و کثرت رطوبت است.
باید دانست که تا زمانی که خون چرب، غلیظ و لزج است مو سیاه و زمانی که خون به مائیت (رقیق شدن) گراید مو سفید خواهد شد اگر سفید شدن مو به علت مائیت خون پیش آید، کمی علاج پذیر می باشد.
درمان :
مدام پاکسازی بدن از بلغم به وسیله ایارج فیقرا که با شحم حنظل و غاریقون توأم شده باشد لازم است (هفته ای یک بار) و اطریفل صغیر و کبیر و مربای هلیله مفید است، گوشت کباب شده، دارچین و کمی خردل و فلفل و زیره میل کنند و همچنین جوشانده سیاهدانه و شحم حنظل بر سر بمالند و روغنی که در آن سنبل، اذخرمکی، سلیخه، قرنفل، وج و عود جوشانده شده باشد در سر بمالند و از خوردن لبنیات زیاد و ترشیجات، میوه جات، گلاب و کافور، بنفشه، یاسمین، و عطریات سرد و کثرت حمام و غم و اندوه بپرهیزند.
رازی عقیده دارد:
شستن مو با آب خیلی گرم باعث سفید شدن و شستن سر با آب خیلی سرد باعث سیاه شدن مو است.

داروی مقوی و مؤثر بر سفید شدن بی موقع مو

زنجبیل 5 گرم
فلفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
هلیله 5 گرم
شیطرج 5 گرم
تخم بابونه 5 گرم
زراوند گرد 5 گرم
ثعلب 10 گرم
مغز میوه کاج 10 گرم
بابونه 5 گرم
نارجیل 20 گرم
مویز بی دانه 1 کیلو
عسل 1 کیلو
داروها را نرم کوبیده با مویز و عسل با هم آمیخته روزی سه مرتبه به اندازه یک بادام میل نمایند.
معجون فوق که به معجون فلاسفه معروف است برای بیماریهای رطوبتی و تقویت مغز و فالج، فراموشی، بول، دردپشت، درد مفاصل، ضد قولنج های شکمی، ضد سنگ کلیه، ضد تقطیرالبول و مؤثر بر سنگینی زبان و نافع برای هوش و حفظ و فکر، مزید عقل و مشهی و قاطع بلغم و سفت کننده و نیرو دهنده عضلانی و زیباکننده رنگ رخسار، خوشبو کننده دهان خواهد بود باید توجه داشت که این نسخه برای کسانی که دارای مزاج گرم می باشند زیان آور است و اگر لازم شود مصرف نمایند بایستی با آن شیر تازه و سکنجبین مصرف کنند.