فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای خرمائی شدن رنگ مو

باید صمغ کاج را با حنا و کمی سرکه مخلوط کرده با زاج و کمی زعفران بهم آمیخته ضماد کنند برای به دست آوردن صمغ کاج می توان از جوشانده پوست درخت کاج برای این منظور استفاده کرد.

برای سرخ شدن رنگ مو

موها را بایستی با جوشانده سعد و کندر بشویند یا شوره 20 گرم، مرمکی 10 گرم، باقلای مصری 10 گرم با آب خاکستر چوب رزیا با جوشانده آب کندر آمیخته بمالند. بنابر اهمیت این موضوع دوباره درباره آن اشارتی می شود.

سفید شدن مو

معتقدند که در غیر زمان سفید شدن آن و به اصطلاح در سنین جوانی به علت ضعف و کمبود حرارت غریزی و کثرت رطوبت است.
باید دانست که تا زمانی که خون چرب، غلیظ و لزج است مو سیاه و زمانی که خون به مائیت (رقیق شدن) گراید مو سفید خواهد شد اگر سفید شدن مو به علت مائیت خون پیش آید، کمی علاج پذیر می باشد.
درمان :
مدام پاکسازی بدن از بلغم به وسیله ایارج فیقرا که با شحم حنظل و غاریقون توأم شده باشد لازم است (هفته ای یک بار) و اطریفل صغیر و کبیر و مربای هلیله مفید است، گوشت کباب شده، دارچین و کمی خردل و فلفل و زیره میل کنند و همچنین جوشانده سیاهدانه و شحم حنظل بر سر بمالند و روغنی که در آن سنبل، اذخرمکی، سلیخه، قرنفل، وج و عود جوشانده شده باشد در سر بمالند و از خوردن لبنیات زیاد و ترشیجات، میوه جات، گلاب و کافور، بنفشه، یاسمین، و عطریات سرد و کثرت حمام و غم و اندوه بپرهیزند.
رازی عقیده دارد:
شستن مو با آب خیلی گرم باعث سفید شدن و شستن سر با آب خیلی سرد باعث سیاه شدن مو است.