فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای سیخ و راست ایستادن موها

یک روغن را انتخاب کرده با آب مخلوط کرده به سر بمالند برای این کار روغن شبت بهتر است یا مالیدن لعاب اسپرزه.

برای خرمائی شدن رنگ مو

باید صمغ کاج را با حنا و کمی سرکه مخلوط کرده با زاج و کمی زعفران بهم آمیخته ضماد کنند برای به دست آوردن صمغ کاج می توان از جوشانده پوست درخت کاج برای این منظور استفاده کرد.

برای سرخ شدن رنگ مو

موها را بایستی با جوشانده سعد و کندر بشویند یا شوره 20 گرم، مرمکی 10 گرم، باقلای مصری 10 گرم با آب خاکستر چوب رزیا با جوشانده آب کندر آمیخته بمالند. بنابر اهمیت این موضوع دوباره درباره آن اشارتی می شود.