فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دستور زیر برای بهداشت موی طویل مفید است

آنچه در حفظ و نگهداری مو در صفحات قبلی گذشت رعایت نمایند سپس از دستورات زیر متابعت کنند.
نسخه :
گل سرخ 10 گرم
برگ مورد 40 گرم
برگ خشکیده درخت کاج 25 گرم
آمله 5 گرم
پرسیاوشان 50 گرم
داروهای فوق را نیم کوب کرده روزانه مقداری از آن را جوشانده سر را چندین نوبت ماساژ دهند.
نسخه :
جوشانده برگ کدو و برگ کنجد، شستشوی موها با آب مورد و آب چغندر و کمی خردل.
نسخه :
جو پوست کنده 50 گرم، آمله مقشر 15 گرم، همه را جوشانده آب آن را در روغن بنفشه ریخته دوباره بجوشانند. تا آبها تبخیر شود.
نسخه :
لادن 30 گرم، آب برگ خطمی یک لیوان، آب برگ کنجد یک لیوان، آب برگ کدو یک لیوان، این داروها را در روغن کنجد حل کرده پس از جوشاندن، روزانه سر را ماساژ دهند.
محمد زکریای رازی عقیده دارد که در بهار روغن مورد و در زمستان روغن نارگیل بمالند و از روغنهای بسیار سرد (از نظر کیفیت) بپرهیزند.

برای سیخ و راست ایستادن موها

یک روغن را انتخاب کرده با آب مخلوط کرده به سر بمالند برای این کار روغن شبت بهتر است یا مالیدن لعاب اسپرزه.

برای خرمائی شدن رنگ مو

باید صمغ کاج را با حنا و کمی سرکه مخلوط کرده با زاج و کمی زعفران بهم آمیخته ضماد کنند برای به دست آوردن صمغ کاج می توان از جوشانده پوست درخت کاج برای این منظور استفاده کرد.