فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه های مؤثر برای نروئیدن مو

نسخه، هزارچشان، انجیر، ثوم (سیر) را به نسبت مساوی جوشانده یا انجیر را با آب برگ کنجد جوشانده یا از جوشانده باقلا، برنج، نخود، یا آهک، و آب خاکستر، چوب مو با نمک سوخته یا فاشرا (هزارچشان) آمیخته با پوست خشخاش، بذرالنج، و سرکه سائیده بمالند. گل خطمی، آهک و سرکه جوشانده شستشو نمایند یا زرنیخ یک گرم سفیده تخم مرغ یک عدد را با جوشانده میوه کاج بمالند.
یا خاکستر کبر را در شیره انجیر پخته بمالند 5 گرم آهک و یک گرم زرنیخ، 20 گرم ریشه ایرسا 2 گرم گوگرد زرد را در آب باقلا پخته بمالند.

خورد شدن یا شکستن موها

اگر موها به عللی شکننده و خورد شوند آن را موخوره گویند، اگر بتوانند موها را کوتاه کنند بهتر است برای درمان این شکستگی مو، مرمکی 5 گرم نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده جوشانده بمالند یا اینکه 5 عدد سیر را در 50 گرم گل گندم جوشانده کمی سرکه اضافه نموده روزانه سر را بشویند.
نسخه :
افسنطین 5 گرم
برگ شفتالو 15 گرم
مرزنجوش 5 گرم
انجره 5 گرم
پیاز عنصل 5 گرم
گل گندم 15 گرم
همه را در یک لیوان آب بزرگ و یک استکان سرکه جوشانده صاف کرده با آب آن سر را ماساژ دهند.

چربی سر

علت آن مصرف کردن چربی زیاد با غذاهاست، زیاد شدن چربی در زیر پوست سر به علت ازدیاد چربی خون است.
درمان :
1 - شستشوی معده و دستگاه گوارشی و کم کردن چربیهای خون بطور عموم با خوردن ایارجات، ایارج فیقرا و اطریفل.
2 - بکار بردن داروهای تمیز کننده و از بین برنده چربی مثل وسمه، نشادر، سبوسها، تخم خطمی، بادام تلخ.
3 - گاهی با داروهای تنگ کننده مسام مثل جوشانده مورد، بلوط، میوه کاج.
4 - و مالیدن روغن زیتون و آب غوره.