فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای مولیسک و شوره سر

پس از شستشوی محل روزانه از ضماد زیر استفاده می شود.
ابهل 10 گرم
افسنطین 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
قسط 5 گرم
کف دریا 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن زیتون حل کرده بمالند یا پیاز عنصل، تخم ترب، پرسیاوشان، کندش، پس از شستشو با گل زوفا داروهای فوق را نرم کوبیده در روغن کنجد یا زیتون و سرکه حل کرده بمالند.

نسخه های مؤثر برای نروئیدن مو

نسخه، هزارچشان، انجیر، ثوم (سیر) را به نسبت مساوی جوشانده یا انجیر را با آب برگ کنجد جوشانده یا از جوشانده باقلا، برنج، نخود، یا آهک، و آب خاکستر، چوب مو با نمک سوخته یا فاشرا (هزارچشان) آمیخته با پوست خشخاش، بذرالنج، و سرکه سائیده بمالند. گل خطمی، آهک و سرکه جوشانده شستشو نمایند یا زرنیخ یک گرم سفیده تخم مرغ یک عدد را با جوشانده میوه کاج بمالند.
یا خاکستر کبر را در شیره انجیر پخته بمالند 5 گرم آهک و یک گرم زرنیخ، 20 گرم ریشه ایرسا 2 گرم گوگرد زرد را در آب باقلا پخته بمالند.

خورد شدن یا شکستن موها

اگر موها به عللی شکننده و خورد شوند آن را موخوره گویند، اگر بتوانند موها را کوتاه کنند بهتر است برای درمان این شکستگی مو، مرمکی 5 گرم نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده جوشانده بمالند یا اینکه 5 عدد سیر را در 50 گرم گل گندم جوشانده کمی سرکه اضافه نموده روزانه سر را بشویند.
نسخه :
افسنطین 5 گرم
برگ شفتالو 15 گرم
مرزنجوش 5 گرم
انجره 5 گرم
پیاز عنصل 5 گرم
گل گندم 15 گرم
همه را در یک لیوان آب بزرگ و یک استکان سرکه جوشانده صاف کرده با آب آن سر را ماساژ دهند.