فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کورکهای سر

گل ریواس، شاه تره، پوست لیموی ترش، مورد، گل بنفشه، شنبلیله، میوه کاج، گل ارمنی، آب کرفس، گوگرد، تخم کلم، سیاهدانه، یک یا چند عدد آنها را برای شستشو انتخاب کنند یا 50 گرم مورد را جوشانده آب آن را با آب 20 گرم تخم خرفه و 10 گرم زاج کوبیده و آب برگ بادام تلخ همه را در روغن زیتون ریخته کمی بجوشانند و روزانه بمالند.

برای مولیسک و شوره سر

پس از شستشوی محل روزانه از ضماد زیر استفاده می شود.
ابهل 10 گرم
افسنطین 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
قسط 5 گرم
کف دریا 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن زیتون حل کرده بمالند یا پیاز عنصل، تخم ترب، پرسیاوشان، کندش، پس از شستشو با گل زوفا داروهای فوق را نرم کوبیده در روغن کنجد یا زیتون و سرکه حل کرده بمالند.

نسخه های مؤثر برای نروئیدن مو

نسخه، هزارچشان، انجیر، ثوم (سیر) را به نسبت مساوی جوشانده یا انجیر را با آب برگ کنجد جوشانده یا از جوشانده باقلا، برنج، نخود، یا آهک، و آب خاکستر، چوب مو با نمک سوخته یا فاشرا (هزارچشان) آمیخته با پوست خشخاش، بذرالنج، و سرکه سائیده بمالند. گل خطمی، آهک و سرکه جوشانده شستشو نمایند یا زرنیخ یک گرم سفیده تخم مرغ یک عدد را با جوشانده میوه کاج بمالند.
یا خاکستر کبر را در شیره انجیر پخته بمالند 5 گرم آهک و یک گرم زرنیخ، 20 گرم ریشه ایرسا 2 گرم گوگرد زرد را در آب باقلا پخته بمالند.