فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای شوره و موخوره سر

شستشوی با اشنان ریشه کبر، یا میوه کبر، آب کلم، آب چغندر، گل پر، گل ارمنی، گل همیشه بهار و یا گل پنیرک (یک یا چند عدد آنها کافی است)

کورکهای سر

گل ریواس، شاه تره، پوست لیموی ترش، مورد، گل بنفشه، شنبلیله، میوه کاج، گل ارمنی، آب کرفس، گوگرد، تخم کلم، سیاهدانه، یک یا چند عدد آنها را برای شستشو انتخاب کنند یا 50 گرم مورد را جوشانده آب آن را با آب 20 گرم تخم خرفه و 10 گرم زاج کوبیده و آب برگ بادام تلخ همه را در روغن زیتون ریخته کمی بجوشانند و روزانه بمالند.

برای مولیسک و شوره سر

پس از شستشوی محل روزانه از ضماد زیر استفاده می شود.
ابهل 10 گرم
افسنطین 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
درمنه ترکی 10 گرم
قسط 5 گرم
کف دریا 5 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن زیتون حل کرده بمالند یا پیاز عنصل، تخم ترب، پرسیاوشان، کندش، پس از شستشو با گل زوفا داروهای فوق را نرم کوبیده در روغن کنجد یا زیتون و سرکه حل کرده بمالند.