فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای نروئیدن مو

پس از کندن آنها مغز گوسفند و آهک آب ندیده را مخلوط کرده بمالند یا بذرالنج و اسپرزه و سرکه یا آهک را در سرکه حل کرده یا کف دریا و نشادر و برگ توت را نرم کوبیده در زهره گاو حل کرده بمالد. یا همگی را در مغز کوفته حل کرده پس از کندن موها مرتباً تا چند روزی به جای موهای کنده شده بمالند.

نسخه برای شوره سر

گل بنفشه، آرد نخود، گل خطمی و سرکه بمالند و با آب سبوس و آرد باقلا و آب اسپرزه بشویند.

نسخه برای شوره و موخوره سر

شستشوی با اشنان ریشه کبر، یا میوه کبر، آب کلم، آب چغندر، گل پر، گل ارمنی، گل همیشه بهار و یا گل پنیرک (یک یا چند عدد آنها کافی است)