فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای نروئیدن مو

اقلیما و سفیداب 2 جزء، زاج نیم جزء، در آب برگ شاه دانه خیس کرده پس از کندن مو بمالند و یا آب نارنج، و یا کف دریا و زاج، اقلیما و سرنج را کوبیده در آب انجیر حل کرده بمالند.

نسخه برای نروئیدن مو

پس از کندن آنها مغز گوسفند و آهک آب ندیده را مخلوط کرده بمالند یا بذرالنج و اسپرزه و سرکه یا آهک را در سرکه حل کرده یا کف دریا و نشادر و برگ توت را نرم کوبیده در زهره گاو حل کرده بمالد. یا همگی را در مغز کوفته حل کرده پس از کندن موها مرتباً تا چند روزی به جای موهای کنده شده بمالند.

نسخه برای شوره سر

گل بنفشه، آرد نخود، گل خطمی و سرکه بمالند و با آب سبوس و آرد باقلا و آب اسپرزه بشویند.