فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر:

گل شقایق را خشک کرده کوبیده در آب مورد خیس کرده پس از حل شدن بمالند.

نسخه دیگر:

افسنطین، لادن، میوه کاج، را جوشانده بمالند یا گوگرد و روغن زیتون.

نسخه برای نروئیدن مو

اقلیما و سفیداب 2 جزء، زاج نیم جزء، در آب برگ شاه دانه خیس کرده پس از کندن مو بمالند و یا آب نارنج، و یا کف دریا و زاج، اقلیما و سرنج را کوبیده در آب انجیر حل کرده بمالند.