فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای رنگ آمیزی موی سفید شده

حنا 20 گرم، رنگ یا وسمه 20 گرم، پوست یا گل گردو 10 گرم همه را نرم کوبیده سه شب به سر ضماد نمایند.

برای طلائی شدن موها و یا کم رنگ شدن موهای مشکی

شستشو با آب اکسیژنه با شستشو با مرصاف و شوره به نسبت مساوی که بایستی با هم خمیر کنند یک شبانه روز بر سر ببندند و بعداً بشویند.

نسخه دیگر

زردچوبه 2 برابر، باقلای مصری 3 برابر، مازو یک برابر، سماق 5 برابر همه را خیسانده چند روز نگه دارند تا خوب خیس خورده سپس روزانه بر سر بمالند.