فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

میخک، حنا، به نسبت مساوی نرم کوبیده با روغن کنجد بمالند.

برای رنگ آمیزی موی سفید شده

حنا 20 گرم، رنگ یا وسمه 20 گرم، پوست یا گل گردو 10 گرم همه را نرم کوبیده سه شب به سر ضماد نمایند.

برای طلائی شدن موها و یا کم رنگ شدن موهای مشکی

شستشو با آب اکسیژنه با شستشو با مرصاف و شوره به نسبت مساوی که بایستی با هم خمیر کنند یک شبانه روز بر سر ببندند و بعداً بشویند.