فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

هلیله سیاه، زاج، مازو، همه را به نسبت مساوی در سرکه حل کرده پس از چندی بمالند.

نسخه دیگر

میخک، حنا، به نسبت مساوی نرم کوبیده با روغن کنجد بمالند.

برای رنگ آمیزی موی سفید شده

حنا 20 گرم، رنگ یا وسمه 20 گرم، پوست یا گل گردو 10 گرم همه را نرم کوبیده سه شب به سر ضماد نمایند.