فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

مورد، مازو، آمله، زاج، براده آهن، وسمه، هسته خرمای سوخته، پوست انار را مخلوط کرده جوشانده روزانه سر را ماساژ دهند یا شستشوی سر با آب انبه بطور دائم.

نسخه دیگر

هلیله سیاه، زاج، مازو، همه را به نسبت مساوی در سرکه حل کرده پس از چندی بمالند.

نسخه دیگر

میخک، حنا، به نسبت مساوی نرم کوبیده با روغن کنجد بمالند.