فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

وسمه تازه و حنا را به نسبت مساوی خیسانده در براده آهن که قبلاً مدتی در سرکه حل شده باشد ریخته پس از چندی بمالند.

نسخه دیگر

مورد، مازو، آمله، زاج، براده آهن، وسمه، هسته خرمای سوخته، پوست انار را مخلوط کرده جوشانده روزانه سر را ماساژ دهند یا شستشوی سر با آب انبه بطور دائم.

نسخه دیگر

هلیله سیاه، زاج، مازو، همه را به نسبت مساوی در سرکه حل کرده پس از چندی بمالند.