فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

کلاه بادنجان، براده مس، هلیله سیاه، مازوی سبز و نخود سیاه را به نسبت مساوی کوبیده در روغن کنجد حل کرده پس از چند روزی که دارو ماند به سر بمالند.

نسخه دیگر

وسمه تازه و حنا را به نسبت مساوی خیسانده در براده آهن که قبلاً مدتی در سرکه حل شده باشد ریخته پس از چندی بمالند.

نسخه دیگر

مورد، مازو، آمله، زاج، براده آهن، وسمه، هسته خرمای سوخته، پوست انار را مخلوط کرده جوشانده روزانه سر را ماساژ دهند یا شستشوی سر با آب انبه بطور دائم.