فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای دراز شدن مو

گل سرخ 40 گرم
مورد 40 گرم
برگ درخت کاج 40 گرم
آمله 40 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
جوشانده روزانه سر را با آب آن بشویند.

برای رنگ آمیزی موها

برای مشکی شدن موها 350 گرم سرکه به اضافه 350 گرم شیر را درهم جوشانده تا به قوام آید بعداً پوست انار، هلیله سیاه، آمله مقشر از هر کدام 150 گرم نرم کوبیده به شیر اضافه نمایند سپس روزانه پس از شستن سر با آب لیموی رقیق شده آن دارو را به سر بمالند.

نسخه دیگر

کلاه بادنجان، براده مس، هلیله سیاه، مازوی سبز و نخود سیاه را به نسبت مساوی کوبیده در روغن کنجد حل کرده پس از چند روزی که دارو ماند به سر بمالند.